Có nên tiến hành xây dựng sân bay tại An Giang? Cũng như An Giang gần sân bay nào?

Mặc dù An Giang đã đưa dự án xây dựng sân bay vào chính sách quy hoạch giao thông địa phương. Nhưng đã bị thẳng thừng từ chối từ nay…